Ratingi funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, obligacji, emitentów

Rating to ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywana przez wyspecjalizowaną instytucję.

Na „system ratingowy” składają się wszystkie metody, procesy, kontrole, systemy gromadzenia danych i systemy informatyczne, które wykorzystuje się przy ocenie ryzyka kredytowego, zaliczaniu ekspozycji do poszczególnych klas jakości lub puli (rating) oraz kwantyfikacji niewykonanych zobowiązań i szacowanych strat dla określonych rodzajów ekspozycji.

Jeżeli instytucja kredytowa stosuje różne systemy ratingowe, zasady przyporządkowywania dłużnika lub transakcji do danego systemu ratingowego są udokumentowane i stosowane w sposób właściwie odzwierciedlający poziom ryzyka.

System ratingowy uwzględnia cechy charakterystyczne ryzyka dłużnika i ryzyka transakcji.

System ratingowy zawiera skalę ratingową dłużnika, która odzwierciedla wyłącznie kwantyfikację ryzyka niewykonania zobowiązań przez dłużnika. Skala ratingowa dłużników składa się z co najmniej 7 klas dłużników wykonujących zobowiązania i jednej klasy dłużników, którzy nie wykonali zobowiązania.

Użyteczne linki w języku polskim

Ratingi Fitch Polska S.A.

„FITCH powstał w wyniku połączenia FITCH IBCA z Duff and Phelps (DCR) (czerwiec 2000) oraz z Thomson BankWatch (grudzień 2000). Jest jedną z trzech globalnych agencji ratingowych i jedyną, której akcje w całości należą do europejskiego właściciela – firmy FIMALAC, notowanej na giełdzie w Paryżu.”

Ratingi funduszy inwestycyjnych

Informacje dostępne w ramach Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku.

Użyteczne linki w języku angielskim

Moody’s Corporation

„Moody’s Investors Service is among the world’s most respected, widely utilized sources for credit ratings, research and risk analysis. In addition to our core ratings business, Moody’s publishes market-leading credit opinions, deal research and commentary that reach more than 2,600 institutions and 16,500 subscribers around the globe.”

Fitch Ratings

„Fitch Ratings is a leading global rating agency committed to providing the world’s credit markets with independent, timely and prospective credit opinions. Built on a foundation of organic growth and strategic acquisitions, Fitch Ratings has grown rapidly during the past decade gaining market presence throughout the world and across all fixed income markets.”

Standard & Poor’s

„Many people know Standard & Poor’s as one of the world’s preeminent providers of credit ratings, and for such globally recognized financial-market indices as the S&P 500Ž. But that’s only part of the picture. We also provide a wide range of other products and services designed to help individuals and institutions around the world make better-informed financial decisions with greater confidence.”

Institutional Shareholder Services

Institutional Shareholder Services, Inc. (ISS) is the world’s leading provider of proxy voting and corporate governance services with over 20 years of experience. ISS serves more than 1,600 institutional and corporate clients worldwide with its core business – analyzing proxies and issuing informed research and objective vote recommendations for more than 33,000 companies across 115 markets worldwide.