Szukaj haseł:

Ideą usług powierniczych jest powierzenie dokonania określonej operacji gospodarczej zawodowemu pośrednikowi (powiernikowi), który przeprowadza określoną w umowie powiernictwa czynność w

Obligacje strukturyzowane – to emitowane przez instytucje finansowe papiery wartościowe, gwarantujące inwestorom (obligatariuszom) zwrot określonej z góry części zainwestowanego kapitału,

Obligacje komunalne – to emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego dłużne papiery wartościowe. Dzięki nim samorządy pozyskują środki na finansowanie inwestycji

Instytucja finansowa to podmiot nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu

Back to top