Regionalna Izba Obrachunkowa jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów określonych w ustawie o izbach obrachunkowych. Zgodnie z

Rażąco niska cena – jej definicja nie została unormowana przez ustawodawcę w obowiązujących przepisach. Niemniej jednak praktyka wydatkowania środków publicznych

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych rozbiórka, podobnie jak przebudowa, montaż i remont, stanowi rodzaj robót budowlanych.

Na gruncie ustawy Prawo budowlane ustawodawca określił, iż jako roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,