Formularze VAT – deklaracje służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku od towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) występuje, gdy w wykonaniu czynności polegających na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na terytorium

Podatkowe procedury wewnętrzne to jedno ze źródeł zarządzania ryzykiem podatkowym.Procedury wewnętrzne pozwalają na zdefiniowanie źródła, zakresu, terminów i sposobów przekazywania

Rażąco niska cena – jej definicja nie została unormowana przez ustawodawcę w obowiązujących przepisach. Niemniej jednak praktyka wydatkowania środków publicznych

Podatek od wartości dodanej nazywany jest w skrócie VAT. Jest on wielofazowym podatkiem konsumpcyjnym. Twórcą niejako tego podatku jest niemiecki

Ustawodawca zdefiniował prezent o małej wartości w ustawie o podatku od towaru i usług (VAT). Zgodnie z definicją na gruncie

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oznacza przywóz towarów z terytorium innego państwa na terytorium kraju, przy równoczesnym nabyciu prawa do rozporządzania

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) uregulowana została w rozdziale 8 (art. 135-138) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od

Dokument wywozu to dokument uprawniający do zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT w procedurze wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksporcie tzw. bezpośrednim i