Dokument wywozu

Dokument wywozu

Dokument wywozu to dokument uprawniający do zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT w procedurze wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksporcie tzw. bezpośrednim i pośrednim na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej ustawa o VAT. Potwierdzeniem wywozu towaru poza granicę celną WE w pierwszym przypadku, jest karta 3 jednolitego dokumentu administracyjnego SAD stanowiącego najistotniejszy fragment zgłoszenia celnego – między innymi – do procedury wywozu towaru. Karta ta musi zostać opieczętowana stosowną pieczęcią przez urząd celny określony w przepisach celnych. W przypadku tzw. eksportu pośredniego art. 41 ust. 11 ustawy o VAT stanowi wprost, iż potwierdzeniem wywozu jest kopia dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium WE. W przypadku gdy obsługa zgłoszenia wywozowego odbywa się w systemie ECS, potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty stanowi co do zasady komunikat IE-599 – „Potwierdzenie wywozu”, z którego będzie wynikało, iż dokonano wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty.  Z dokumentu tego musi wynikać jednoznacznie tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Dowodami potwierdzającymi odbiór towarów będących przedmiotem WDT przez nabywcę są następujące dokumenty:

  • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju,
  • kopia faktury,
  • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Jeśli z dowodów podstawowych nie wynika jednoznacznie, że towar został dostarczony do nabywcy, to można dowieść, że dostarczono towar również na podstawie innych dokumentów, takich jak np. korespondencja handlowa z nabywcą, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub frachtu i inne. Do dokumentów pomocniczych należy również zaliczyć np. dokumenty potwierdzające rozliczenie przez nabywcę podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, potwierdzenie otrzymania towaru przez nabywcę w innym kraju UE oraz dowód zapłaty za towar.

Orzeczenia

  • I SA/Gd 606/15 – Wyrok WSA w Gdańsku
  • I FSK 926/11 – Wyrok NSA

Potrzebujesz pomocy dotyczącej dokumentu wywozu?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl