Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego – w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego postępowanie rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego. Z uwagi na rodzaj przestępstwa, które nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego w tego typu przestępstwach, nie jest wymagana interwencja oskarżyciela publicznego. Akt oskarżenia w sprawie wnoszony jest przez samego pokrzywdzonego, który określany jest mianem oskarżyciela prywatnego.

Kodeks karny wyraźnie stanowi, iż wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu. Oznacza to, że organy ścigania, policja i prokurator w tego rodzaju postępowaniach nie są uprawnione do wnoszenia i popierania aktu oskarżenia. Jest to tak zwana zasada skargowości, która odgrywa odwrotną rolę procesową w stosunku do zasady działania z urzędu.

Na gruncie obwiązującego Kodeksu karnego do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego zalicza się następujące przestępstwa:

  1. naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni (art. 157 § 2 k.k.),
  2. zniesławienie (ar. 212 k.k.),
  3. zniewaga (art. 216 k.k.),
  4. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.).

Wskazać jednak należy, że art. 60 § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi, iż prokurator może z urzędu wszcząć postępowanie w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego w sytuacji kiedy wymaga tego interes społeczny.

Podstawa prawna

  • art. 14 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Orzeczenia i komentarze

  • Grzeszczyk Wincenty, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. X, 2014.
  • Świecki Dariusz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2013.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl