Szukaj haseł:

Przestępstwa ścigane na wniosek

Prawo o wykroczeniach

Przestępstwa ścigane na wniosek, podobnie jak przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Bardzo często te dwa rodzaje postępowań są niesłusznie ze sobą mylone, a nazewnictwo bezzasadnie i naprzemiennie wykorzystywane.

Przestępstwa ściągane na wniosek prowadzone są przez właściwy organ ścigania, którym może być zarówno policja, jak i prokurator (publicznoskargowe). Najistotniejsze jest jednak to, iż aby rozpocząć ten rodzaj postępowania, wymagany jest wniosek i aktywność samego poszkodowanego. Bez właściwego wniosku nie możliwe jest rozpoczęcia postępowania w tym rodzaju postępowania, chociażby organy ścigania dysponowały w tym zakresie najlepszą wiedzą lub dowodami świadczącymi o czynie sprawcy.

W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek, postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Podkreślić należy, że w razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przykładami przestępstw ściganymi na wniosek na gruncie Kodeksu karnego są między innymi art. 190 k.k. – groźba karalna, art. 192 k.k. – zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, art. 278 k.k. – kradzież na szkodę osoby najbliższej, art. 279 k.k. – kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej.

Podstawa prawna

Orzeczenia i komentarze

  • Grzeszczyk Wincenty, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. X, 2014.
  • Świecki Dariusz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2013.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top