Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy to proces polegający na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków majątkowych najczęściej w postaci pieniędzy, które pozyskane zostały w nielegalny sposób. Przeważnie proceder określany zwyczajowo praniem pieniędzy odnosi się do środków uzyskanych z popełnionego przestępstwa. Są to również pieniądze, które uzyskane zostały z niezarejestrowanej działalności gospodarczej.

W polskim prawie karnym proces prania pieniędzy uważany jest za przestępstwo. Zgodnie z artykułem 299 Kodeksu karnego pranie pieniędzy może być popełnione tylko umyślnie zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Sprawca czynu podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Na mocy definicji kodeksowej, aby mówić o popełnieniu przestępstwa prania brudnych pieniędzy, zachowanie sprawcy musi polegać na przyjmowaniu, przekazywaniu, wywożeniu za granicę, pomaganiu w przenoszeniu własności lub posiadania bądź na podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku przedmiotów czynu.

Przedmiotem wprowadzania nielegalnych środków majątkowych do obrotu mogą być nie tylko pieniądze, ale także środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, ruchomości, jak i nieruchomości. W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy powołany został w Polsce Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który działa na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Podstawa prawna

  • art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Orzeczenia i komentarze

  • Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, 2015.
  • Wyrok SN z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt III KK 28/11.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej prania pieniędzy?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl