Fundusze poręczeń kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych to instytucje parabankowe o niedochodowym charakterze, których celem jest ułatwienie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, ale także pozostałym przedsiębiorcom, dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej oraz kredytów bankowych.

Fundusze poręczeń kredytowych funkcjonują w 85 krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Tworzone są albo w ramach już funkcjonujących pozarządowych struktur organizacyjnych (stowarzyszenia, fundacje) lub w oparciu o podmioty prawa handlowego (spółki z o.o., spółki akcyjne). Za ich pośrednictwem podmiot gospodarczy może otrzymać gwarancję lub poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, ale także tzw. poręczenie wadialne (przetargowe). Okres objęty poręczeniem odpowiada okresowi, na jaki został udzielony kredyt stanowiący przedmiot poręczenia (nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy).

W przypadku poręczeń wadialnych BGK udziela poręczeń terminowych. Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu”. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi oświadczenie przedsiębiorcy o poddaniu się egzekucji, w którym wyraża zgodę na wystawienie przez BGK bankowego tytułu egzekucyjnego, oraz oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu hipoteki w księdze wieczystej (jeśli stanowi ona zabezpieczenie kredytu, ustanowione na rzecz banku kredytującego) i oświadczenie o zgodzie na zmianę treści wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów (jeśli stanowi on zabezpieczenie kredytu ustanowione na rzecz banku kredytującego).

Orzeczenia i komentarze

  • IV CSK 451/11 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 18-05-2012
  • II OSK 288/06 – wyrok NSA (N) z dnia 16-05-2006

Potrzebujesz pomocy dotyczącej funduszu poręczeń kredytowych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl