Szukaj haseł:

Sprawy gospodarcze – definicję legalną tego pojęcia zawiera Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw

Instytucja finansowa to podmiot nie będący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu

Stosownie do art. 120 polskiej ustawy Prawo własności intelektualnej, znaki towarowe to oznaczenia, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli

Firma – zgodnie z definicją zawartą w artykułach od 43² do 4310 Kodeksu cywilnego jest to imię i nazwisko osoby fizycznej

Back to top