Ewidencja sprzedaży

Ewidencja sprzedaży

Ewidencja sprzedaży – możemy wyróżnić trzy rodzaje ewidencji na potrzeby VAT:

  • ewidencję uproszczoną – prowadzoną zgodnie z art. 109 ustawy o VAT przez podatników zwolnionych podmiotowo od VAT (pod rygorem naliczenia podatku VAT 23%, bez prawa do odliczenia podatku VAT);
  • ewidencję pełną – prowadzoną zgodnie z art. art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przez podatników – płatników VAT, obowiązanych do comiesięcznego rozliczania tego podatku;
  • ewidencję z zastosowaniem kas rejestrujących – prowadzoną zgodnie z art. art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), przez podatników sprzedających towary i świadczących usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Ewidencje te prowadzone są w celu prawidłowego wyliczenia kwot podatku należnego za dany okres rozliczeniowy. Zapisy powinny być dokonywane chronologicznie, czyli zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego. Powinny z nich przede wszystkim wynikać kwoty sprzedaży netto z podziałem na stawki podatkowe oraz kwoty podatku należnego od tej sprzedaży (również z podziałem na stawki VAT). Nie ma przeszkód, aby podatnik prowadził kilka ewidencji sprzedaży, jeżeli zachodzi taka potrzeba, bo np. posiada kilka punktów sprzedaży. Jednak w takim przypadku na koniec miesiąca musi podsumować dane z wszystkich ewidencji i wpisać je do jednej deklaracji VAT. Ponadto, w zależności od potrzeb, podatnik może odrębnie prowadzić ewidencje dla niektórych rodzajów czynności, np. osobno dla WDT, WNT czy importu usług. Ewidencja powinna zawierać następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz kwotę przychodu; powinniśmy zbroszurować i ponumerować jej karty; nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia ewidencji.

Orzeczenia

  • I SA/Kr 390/08 – Wyrok WSA w Krakowie
  • I SA/Sz 290/11 – Wyrok WSA w Szczecinie

Potrzebujesz pomocy dotyczącej ewidencji sprzedaży?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl