Zryczałtowane opodatkowanie podatkiem dochodowym

Zryczałtowane opodatkowanie podatkiem dochodowym

Zryczałtowane opodatkowanie podatkiem dochodowym jest jedną z dostępnych form rozliczania się z fiskusem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) regulują opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez:

  • osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykonujące wolne zawody oraz nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową,
  • a także opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby duchowne prawnie uznanych wyznań.

Dodatkowo ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) oraz ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851) określa inne sytuacje, gdy podstawą opodatkowania jest przychód, podatek jest zróżnicowany i wynosi 20%, 19% lub 10% tego przychodu. Dotyczy to m.in. nierezydentów uzyskujących w Polsce przychody z praw autorskich, wynalazczych, udostępniania receptury i innych podobnych tytułów wskazanych w ustawie (20%) oraz zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej (10%). Opodatkowanie przychodów z dywidend i udziałów w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce, czyli będących rezydentami, wynosi 19%. Ponadto od 2009 roku, gdy miesięczny przychód od tego samego płatnika z umów zlecenia i o dzieło nie przekroczy 200 zł, zapłacimy 18-proc. zryczałtowany podatek bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu.

Orzeczenia

  • I SA/Rz 1162/15 – Wyrok WSA w Rzeszowie, I SA/Po 44/16 – Wyrok WSA w Poznaniu

Potrzebujesz pomocy dotyczącej podatku dochodowego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl