Bankowość internetowa – system dedykowany klientom banków umożliwiający im pełny dostęp do konta i innych produktów bankowych za pośrednictwem systemu internetowego danego banku. W tym celu klient powinien odwiedzić oddział banku i podpisać wniosek o przyznanie dostępu. Wraz z wnioskiem klient otrzymuje nazwę użytkownika i

Buy-sell back i sell-buy back to rodzaje transakcji polegających na zakupie przez klienta instytucji finansowej wyemitowanych papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości przez emitenta. Rozwiązanie to najczęściej znajduje zastosowanie przy zarządzaniu płynnością. Datę oraz cenę odkupu klienci ustalają z emitentem już w

Formularze PCC – informacje, deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626, z późn.

Euroczek (ang. eurocheque) to pojęcie ekonomiczne, które oznacza wielodewizowy dokument rozliczeniowy w formie czeku, o wysokim stopniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości, zbliżonej do banknotów; euroczek to łatwy w użyciu i popularny środek płatniczy, drukowany na specjalnym papierze wartościowym ze znakiem wodnym, emitowany przez większość europejskich

Derywaty (ang. derivatives) to inaczej instrumenty pochodne; derywat jest rodzajem instrumentu finansowego powiązanego, który nie jest papierem wartościowym, zaś jego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, pierwotnego, np. kursów akcji, rentowności obligacji, wysokości stopy procentowej, wartości indeksu giełdowego, a także tak nietypowych wskaźników, jak liczba

Cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. W obrocie funkcjonuje jako zastrzeżenie zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub jego części) na rzecz określonej osoby trzeciej, w praktyce zazwyczaj na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszkań i domów.Cesja najczęściej

Business Ethics (etyka w biznesie) jest nazwą ogólną dziedziny zajmującej się etycznym wymiarem działalności gospodarczej, inną często spotykaną nazwą jest zatem etyka gospodarcza. Starając się zdefiniować etykę w biznesie można powiedzieć, że jest to całokształt kwestii dotyczących etosu ludzi biznesu, czyli ogółu wartości i norm

Bankowość telefoniczna jest usługą, dzięki której klient otrzymuje indywidualny login i hasło, pozwalające na telefoniczny dostęp do produktów bankowych oraz składania różnego rodzaju dyspozycji związanych z tymi produktami. Decydując się na użycie telefonu klient ma możliwość wyboru spośród dwóch rozwiązań:automatycznego serwisu (usługa IVR -