Przechowanie – charakter umowy przechowania został sprecyzowany przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z definicją ustawową w art. 835 Kodeksu cywilnego przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Stronami umowy przechowania są przechowawca oraz inny podmiot

Rozstrzygnięcie nadzorcze jest instytucją służącą kontroli uchwał organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, a więc sejmiku województwa, radzie powiatu i radzie gminy. Przedmiotowa instytucja pozwala również na nadzór nad wydawanymi aktami prawnymi organów wykonawczych w samorządzie, a więc uchwał zarządu województwa i zarządu powiatu oraz zarządzeń

Ustawodawca zdefiniował prezent o małej wartości w ustawie o podatku od towaru i usług (VAT). Zgodnie z definicją na gruncie ustawy z prezentem o małej wartości mamy w dwóch wypadkach, a mianowicie kiedy przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest to kwota będąca podstawą do obliczenia wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę oraz zasiłku chorobowego płaconego przez ZUS za okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres:6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających

Przestępstwa ścigane z urzędu – zasada ścigania z urzędu jest określana mianem zasady oficjalności. Zasada wyrażona na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi o obowiązku podejmowania i wszczynania przez organy procesowe postępowania niezależnie od działań podejmowanych przez samego pokrzywdzonego. Organy procesowe działają niezależnie od złożenia przez

Implikowana stopa procentowa (zwana również modelem Gordona, modelem Gordona-Shapiro, bądź też modelem stałego wzrostu dywidendy) stanowi ona przykład wyceny akcji przedsiębiorstwa w oparciu o przepływy pieniężne generowane do akcjonariuszy – wypłacane dywidendy. Został on stworzony i opublikowany przez M. J. Gordona w 1959 roku. Istnieje

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych rozbiórka, podobnie jak przebudowa, montaż i remont, stanowi rodzaj robót budowlanych. Na gruncie wskazanej ustawy nie istnieje legalna definicja rozbiórki. Doktryna oraz praktyka związana z zagadnieniem robót budowlanych wykształciła pogląd, zgodnie z którym rozbiórka dotyczy demontażu,

Formularze CIT – informacje, deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.Poniżej przykładowe zestawienie najpopularniejszych formularzy CIT:

Zasada memoriału - jej istota polega na zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu:kosztów bezpośrednich, które można bezpośrednio powiązać z określonymi przychodami, w dacie uzyskania przychodu (np. wydatek na zakup towarów będzie kosztem uzyskania przychodu w dacie sprzedaży towaru); kosztów pośrednich, związanych ogólnie z całą działalnością

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oznacza przywóz towarów z terytorium innego państwa na terytorium kraju, przy równoczesnym nabyciu prawa do rozporządzania towarami jako właściciel. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zachodzi gdy dostawca ma status podatnika podatku od wartości dodanej, a nabywca ma status podatnika podatku od towarów i