Powództwo adhezyjne - od dnia 1 lipca 2015 r, a więc wejścia nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555), niemożliwe jest już wytoczenie powództwa cywilnego w postępowaniu karnym. Do dnia wejścia

Poręczyciel jest stroną umowy poręczenia. Do udzielenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie w stosunku do osoby wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik przedmiotowego zobowiązania nie wykonał. Poręczycielem może być także każdy podmiot prawa. Kodeks cywilny stanowi,

Pożyczka gotówkowa jest rodzajem umowy z zakresu prawa zobowiązań. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą liczbę rzeczy tego

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - zobowiązanie jest istniejącym, wynikającym ze zdarzeń przeszłych obowiązkiem jednostki gospodarczej, którego wypełnienie - jak się oczekuje - spowoduje wypływ z jednostki środków uosabiających korzyści ekonomiczne. Natomiast zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku

Fundusze poręczeń kredytowych to instytucje parabankowe o niedochodowym charakterze, których celem jest ułatwienie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, ale także pozostałym przedsiębiorcom, dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej oraz kredytów bankowych.Fundusze poręczeń kredytowych funkcjonują w 85 krajach na całym świecie, w

Zaliczki na dostawy są to wpłaty na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Z punktu widzenia podatku dochodowego są neutralne. Wynika to jednoznacznie z art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy  z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.

Posiadacz pozwolenia - w obowiązujących aktach prawnych ustawodawca nie precyzował definicji legalnej pojęcia posiadacza pozwolenia. Można jednak założyć, że posiadacz pozwolenia jest dysponentem zezwolenia na wykonywanie pewnej działalności regulowanej prawem. Pojęcie to może być utożsamiane z uzyskaniem indywidualnego zezwolenia, które uchyla zakaz podejmowania danej działalności.

Fuzje (ang. merger) to transakcje zawierane przez przedsiębiorstwa, w konsekwencji których w jedną organizację łączą się dwa podmioty gospodarcze w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele gospodarcze i ekonomiczne, poprzez wspólne uczestnictwo w rynku. Fuzja lub nabycie takiej ilości akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie,

Zasada kasowa (zasada kasy) polega na zaliczeniu wydatku do kosztów uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia, bez względu na datę uzyskania przychodu. Dzień poniesienia wydatku może być pojmowany różnie, pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie. Należy przyjąć, że jest to dzień:obciążenia podatnika przez