Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy określają odrębne ustawy. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba

Na gruncie ustawy Prawo budowlane ustawodawca określił, iż jako roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.Dodatkowo także warto wspomnieć, że definicji robót budowlanych możemy spodziewać się również na gruncie innej ustawy, a mianowicie Prawa zamówień

Zaliczki na podatek dochodowy - osoby fizyczne osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy, bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, oraz dochody z tytułów określonych w art. 13 pkt. 2, 4 i 6-9, z

Radny jest członkiem rady wybieranym w zależności od szczebla samorządowego, a więc przedstawicielem władzy lokalnej w województwie, powiecie, gminie oraz jednostkach pomocniczych gminy. Podobnie jak na każdym szczeblu samorządu, radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego – w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego postępowanie rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego. Z uwagi na rodzaj przestępstwa, które nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego w tego typu przestępstwach, nie jest wymagana interwencja oskarżyciela publicznego. Akt oskarżenia w

Koszt wytworzenia wyposażenia oznacza wszystkie udokumentowane koszty związane z wytworzeniem wyposażenia. Ustalając wartość wyposażenia wytworzonego przez podatnika, należy kierować się definicją kosztów wytworzenia odnoszącą się do środków trwałych. Zgodnie z nią za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych:

Kontrola celna oznacza wykonywanie specjalnych czynności przez organy celne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych i innych przepisów dotyczących wwozu, wywozu, tranzytu, przewozu i końcowego wykorzystania towarów w obrocie pomiędzy obszarem celnym Wspólnoty a państwami trzecimi oraz obecności towarów nieposiadających statusu wspólnotowego. Takie działania

Kartoteka pojedynczego ubezpieczonego oznacza zbiór szczegółowych informacji o jednym ubezpieczonym, prowadzony w programie elektronicznej wymiany danych z ZUS „Płatnik” składa się z następujących bloków danych:dane identyfikacyjne ubezpieczonego, atrybuty osoby ubezpieczonej, dane o oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, dane adresowe, historyczne dane identyfikacyjne.W przypadku ubezpieczonych dane

Kartoteka płatnika to pojęcie z zakresu użytkowania programu „Płatnik”, przeznaczonego dla płatników składek do tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych droga elektroniczną. Kartoteka płatnika stanowi zbiór szczegółowych informacji o płatniku składek,  takich jak:jego dane identyfikacyjne występujące w każdym dokumencie ubezpieczeniowym:

Izba skarbowa jest ciałem pomocniczym wobec kierującego nią Dyrektora Izby skarbowej, który jest państwowym organem podatkowym – czynną stroną stosunku prawnopodatkowego. Jest on podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową i terminową realizację zadań Izby i podległych urzędów skarbowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych Ministra Finansów.