Przestępstwa ścigane na wniosek, podobnie jak przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Bardzo często te dwa rodzaje postępowań są niesłusznie ze sobą mylone, a nazewnictwo bezzasadnie i naprzemiennie wykorzystywane.Przestępstwa ściągane na wniosek prowadzone są przez właściwy organ ścigania, którym może być

Pranie pieniędzy to proces polegający na wprowadzaniu do obrotu gospodarczego środków majątkowych najczęściej w postaci pieniędzy, które pozyskane zostały w nielegalny sposób. Przeważnie proceder określany zwyczajowo praniem pieniędzy odnosi się do środków uzyskanych z popełnionego przestępstwa. Są to również pieniądze, które uzyskane zostały z niezarejestrowanej

Przejęcia (ang. acquisition) to w szerszym znaczeniu przede wszystkim działania prawne, w konsekwencji których przejmujący uzyskuje faktyczny wpływ na prowadzącego działalność lub samo przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym inaczej niż poprzez łączenie spółek. Przejęciem zatem nazwać można bez wątpienia:nabycie udziałów lub akcji gwarantujących znaczący wpływ

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - ustawodawca w słowniczku do wyrażeń ustawowych określonych na gruncie Kodeksu karnego określił pojęcie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę

Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Sprawy te należą do właściwości sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli ustalenie tego miejsca jest niemożliwe, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się ten majątek spadkowy, czyli jest to tzw. sąd

Pozbawienie praw publicznych jest jednym ze środków karnych przewidzianych na gruncie Kodeksu karnego. Pozbawienie praw publicznych może dotyczyć:utraty czynnego lub biernego prawa wyborczego do organów publicznych, samorządu terytorialnego i zawodowego, utratę prawa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, utratę stopnia wojskowego i tym samym powrót do

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, w skrócie EZIG, to instytucja powołana na mocy przepisów prawa UE, a dokładnie na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2137/85 (Dziennik Urzędowy EWG L199 z dnia 25 lipca 1985), a także na podstawie krajowych przepisów prawnych dotyczących regulacji EZIG.EZIG funkcjonują w

Formularze PIT – deklaracje i zeznania służące powstaniu lub realizacji obowiązku podatkowego w stosunku do podmiotu gospodarczego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Na późniejszym etapie służą sprawozdawczości do organów administracji skarbowej w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.Poniżej przykładowe zestawienie najpopularniejszych formularzy PIT:PIT-36

Klauzula abuzywna (inaczej: klauzula niedozwolona) to postanowienia wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków umowy itp.), które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem. O abuzywności danych postanowień przesądza to, iż kształtują one prawa i obowiązki konsumenta w sposób