Wydruk niefiskalny to każdy nieobrazujący treści transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi. Każda kasa fiskalna zawiera zestaw formatek niefiskalnych, które program obsługujący sprzedaż może wykorzystać do

Układ w upadłości – zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2003 Nr 60, poz. 535 ze zm.) postępowanie upadłościowe należy prowadzić w taki sposób, aby roszczenie wierzyciela mogło zostać zaspokojone w jak największej części. Dodatkowo zakłada

Wynik finansowy - wynik księgowy, wynik działalności. Jest to kategoria bilansowa i występuje jedynie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przebieg procesu ustalania i rozliczenia wyniku finansowego zależy od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Jest on głównym czynnikiem rzutującym na poziom rentowności, a ponadto zasila kapitał własny, co

Depozyt nieprawidłowy (przechowanie nieprawidłowe) został zdefiniowany przez ustawodawcę w art. 845 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się

Przebudowa zaliczana jest do jednej z pięciu kategorii robót budowlanych i czynności dotyczących obiektu budowlanego obok budowy, montażu, remontu i rozbiórki. Podobnie jak kategorie budowlane, definicja przebudowy została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 7a przedmiotowej ustawy, poprzez przebudowę należy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o rachunkowości poprzez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary

Wydruk fiskalny – pojęcie oznacza bądź paragon fiskalny, którym jest wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności, bądź raport fiskalny (dobowy, miesięczny i okresowy), czyli dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę,

Zryczałtowane opodatkowanie podatkiem dochodowym jest jedną z dostępnych form rozliczania się z fiskusem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

Wynik finansowy netto to wykazany w sprawozdaniu finansowym (bilansie oraz rachunku zysków i strat) zysk lub strata brutto po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych i innych obowiązkowych wpłat z zysku do budżetu (np. w przedsiębiorstwach państwowych). W jednostkach osób fizycznych, w których opodatkowany jest