Inkaso jest instytucją charakterystyczną dla podatków samorządowych i oznacza, przewidziany w art. 9 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), sposób poboru przez wyznaczoną uchwałą rady gminy osobę, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – realizowany w stosunku do

Inkasent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego - art.9 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) - do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym

Ewidencja wyposażenia - przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej składniki majątku, które nie są środkami trwałymi, powinni założyć i prowadzić ewidencję wyposażenia. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i ryczałtowców. Nie muszą jej prowadzić jedynie opłacający kartę

Ewidencja środków trwałych - dokonuje się w niej zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza zazwyczaj 3 500 zł albo okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. Każdy podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów,

Ewidencja sprzedaży - możemy wyróżnić trzy rodzaje ewidencji na potrzeby VAT:ewidencję uproszczoną – prowadzoną zgodnie z art. 109 ustawy o VAT przez podatników zwolnionych podmiotowo od VAT (pod rygorem naliczenia podatku VAT 23%, bez prawa do odliczenia podatku VAT); ewidencję pełną – prowadzoną zgodnie

Dziennik operacji księgowych to jedno z podstawowych urządzeń księgowych, służących do ewidencji w porządku chronologicznym numerowanych kolejno zapisów dotyczących operacji gospodarczych. Dane tworzące dziennik gromadzone są w podziale na miesiące sprawozdawcze. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121,

Dyskonto weksli to zakup przez bank weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych (potocznie określanych mianem dyskonta). Wysokość potrącanej kwoty zależy od wysokości stosowanej przez bank stopy dyskontowej oraz ilości dni liczonych od daty przyjęcia weksla do dyskonta do dnia

Dowody przesunięć – w świetle definicji zawartej w § 9 ust. 4  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037) są to dowody wewnętrzne dokumentujące dokonanie przesunięć (przerzutów) towarów

Dokument wywozu to dokument uprawniający do zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT w procedurze wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksporcie tzw. bezpośrednim i pośrednim na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Dochód ze źródła przychodów to nadwyżka sumy przychodów z poszczególnych źródeł nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. Jeśli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica staje się stratą ze źródła przychodów.Definicję tę można pośrednio sformułować na podstawie wskazanych w art. 10 ustawy