Podatkowe procedury wewnętrzne to jedno ze źródeł zarządzania ryzykiem podatkowym.Procedury wewnętrzne pozwalają na zdefiniowanie źródła, zakresu, terminów i sposobów przekazywania informacji.Prawidłowo opracowane wewnętrzne procedury podatkowe powinny obejmować:zasady rozliczeń transakcji istotnych z punktu widzenia działalności firmy (transakcje krajowe, eksport, import, wewnątrzwspólnotowe transakcje, transakcje z podmiotami

Pozew cywilny jest przewidzianą przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego metodą obrony w procedurze cywilnej. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne w procesie, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Oznacza to iż pozew wzajemny dopuszczalny jest jedynie w sytuacji kiedy pozwanemu

Regionalna Izba Obrachunkowa jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów określonych w ustawie o izbach obrachunkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 przedmiotowej ustawy RIO sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 ustawy

Należy odróżnić wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej, który otrzymuje się przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe i pomniejszone o koszty finansowe, przy czym efektem może być:zysk brutto na działalności gospodarczej - jeśli wynik finansowy na działalności operacyjnej skorygowany o przychody

Zestawienie obrotów i sald stanowi zbiór księgowań na kontach i pozwala na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych. Zestawienie obrotów i sald za ostatni miesiąc roku obrotowego dostarcza danych potrzebnych do sporządzenia bilansu końcowego.Art. 18. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.

Rażąco niska cena – jej definicja nie została unormowana przez ustawodawcę w obowiązujących przepisach. Niemniej jednak praktyka wydatkowania środków publicznych oraz ustawa Prawo zamówień publicznych pozwalają na scharakteryzowanie niniejszego zagadnienia. Artykuł 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt,

Podatek od wartości dodanej nazywany jest w skrócie VAT. Jest on wielofazowym podatkiem konsumpcyjnym. Twórcą niejako tego podatku jest niemiecki ekonomista Carl Friedrich Siemens, który stworzył jego koncepcję w roku 1919. Najdynamiczniej rozwinął się ów podatek we Francji po roku 1954. Obecnie jest on uznany

Przewód sądowy jest jedną z 4 części rozprawy głównej w procesie karnym. Jest również najistotniejszą częścią prowadzonej rozprawy.Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia. W trakcie przewodu sądowego sąd przeprowadza dowody w postaci przesłuchania oskarżonych lub świadków, opinii biegłych, oględzin dowodów

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. W przedmiotowym trybie udzielenia zamówienia wykonawcy nie otrzymują zapewnienia, że uda im

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji to jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu