Szukaj haseł:

Przepisy o zamówieniach sektorowych stosuje się, jeżeli zamówienie publiczne jest udzielane w celu wykonywania jednego z następujących rodzajów działalności: 1) poszukiwania, rozpoznawania miejsc występowania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych; 2) zarządzania lotniskami, portami morskimi

Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy

Sądy polskie w sprawach spadkowych po cudzoziemcach, rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, w których nie przysługuje im jurysdykcja, dokonują zabezpieczenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu, o czym zawiadamia się właściwego konsula (tj. konsula państwa, którego obywatelem był spadkodawca), który może brać udział w postępowaniu. Sporządza się

Stawki podatku wynoszą: 1) od umowy sprzedaży: a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %, b) innych

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą,

Ogólną zasadą jest, że do wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy stosuje się przepisy kodeksu pracy odnośnie wypowiedzenia umowy o pracę. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny albo na czas nie określony (natomiast przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem). Rozwiązanie umowy o

Grzegorz Mielcarek (Doradca Inwestycyjny, Investors TFI) Jan Mazurek (http://www.moneymarket.pl) Historia wykupów lewarowanych w obecnej formie sięga końca lat 70-tych XX w. W Stanach Zjednoczonych przejmowane były wtedy niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, borykające się z problemem sukcesji zarządzania. Pionierami rynku były Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clayton

Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do

Back to top