Instrumenty kapitałowe to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty. [Podstawa prawna: ustawa o rachunkowości]

I. Instrumenty finansowe według ustawy o instrumentach finansowych Zgodnie z prawem polskim instrumentami finansowymi są: 1) papiery wartościowe;2) niebędące papierami wartościowymi:a) tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania (certfikaty inwestycyjne,jednostki uczestnictwa), b) instrumenty rynku pieniężnego, c) finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp

Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed sąd, w którym toczy się sprawa (tzw. interwencja główna). Kto ma

Narodowy Bank Polski: Raport o inflacji Zgodnie z wyjaśnieniami NBP, raport o inflacji jest dokumentem zawierającym: 1. aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji, 2. opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, 3. projekcję inflacyjną na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

Każdy weksel można przenieść przez indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na zlecenie. Jeżeli wystawca umieścił w wekslu wyrazy "nie na zlecenie" lub inne zastrzeżenie równoznaczne, można przenieść weksel tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu. Weksel można indosować również na trasata bez względu, czy

Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę. Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów. Papiery wartościowe na zlecenie legitymują osobę wymienioną w dokumencie oraz

IKE to: (1) wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub (2) inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub (3) wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, (4) wyodrębniony rachunek

Zgodnie z polskim prawem bankowym, holding mieszany stanowi grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ustawy o nadzorze uzupełniającym, nad instrumentami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi

Zgodnie z polskim prawem bankowym, holding hybrydowy stanowi grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instrumentami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego,

Zgodnie z prawem polskim holding finansowy to grupa podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i