Szukaj haseł:

Arkadiusz Napiórkowski Elementem konstrukcyjnym wykorzystanym w opcjach binarnych (ang. binary options, digital options, bet options, all-or-nothing options) jest stała wysokość świadczenia dla nabywcy opcji (zakładając, że wygasa ona in-the-money). Nie jest przy tym istotne, o ile cena instrumentu bazowego różni się kursu wykonania w dniu realizacji. Wysokość

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje bermudzkie (ang. Bermuda options, quasi-Americaan options, Midatlantic options), zwane także opcjami quasi-amerykańskimi lub środkowoatlantyckimi, są konstrukcją pośrednią między opcjami europejskimi i amerykańskimi, zaliczaną do rodziny opcji elastycznych, w ramach grupy opcji egzotycznych. Dają one nabywcy prawo realizacji opcji

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcja barierowa powstaje poprzez dodanie do opcji standardowej elementu konstrukcyjnego zwanego barierą (ang. barrier). Jest to poziom ceny instrumentu bazowego, którego osiągnięcie decyduje o przedterminowym wygaśnięciu opcji lub też o jej aktywacji. Poziom bariery ustalany jest w momencie

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Cechą wspólną wszystkich opcji azjatyckich (ang. Asian options) jest uzależnienie dochodu z opcji od średniej ceny instrumentu bazowego. Ponieważ o wysokości średniej decyduje wynik wielu obserwacji dokonywanych w określonym przedziale czasu, wartość opcji zależy nie tylko od ceny

Zgodnie z regulaminem GPW S.A. w Warszawie, opcja są to prawa przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: 1) żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), albo 2) żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Poniższa lista obejmuje dane teleadresowe zagranicznych firm inwestycyjnych, które do dnia 1 lipca 2006 r. notyfikował Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zamiar podjęcia działalności na terenie Polski. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Acanthus Advisers Private Equity Limited ActivTrades Limited AE Global Investment

Na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. 2003.124.1151), ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności: 1) rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot; 2) warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia taką zmianę przewidują; 3) prawa i obowiązki każdej ze

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej jest zależna od tego jaki status się w niej posiada. Odpowiedzialność wspólników przedstawia się następująco: (1) Komplementariusz odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli za zobowiązania spółki; (2) Komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność: (a) do wysokości sumy komandytowej, wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, (b) jest wolny od odpowiedzialności

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej ma charakter subsydiarny, ale bez ograniczeń. Wspólnik odpowiada więc całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami. W przypadku wspólnika przystępującego do spółki, odpowiada on za jej zobowiązania sprzed dnia przystąpienia. Natomiast, umowa spółki jawnej zawarta z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł

Back to top