Szukaj haseł:

Animatorem emitenta jest w rozumieniu Regulaminu Giełdy członek giełdy lub podmiot, o którym mowa w § 60 ust. 2 ww. Regulaminu, nie będący członkiem giełdy, który na podstawie umowy z emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego. Podmiot nie będący członkiem giełdy zgłasza

Alternatywny system obrotu to organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy uczestnikami tego systemu. W praktyce główna różnica

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający), może zobowiązać się pisemnie wobec innego banku, że dokona zwrotu kwot wypłaconych beneficjentowi lub skupi weksle trasowane ciągnione przez beneficjenta na wskazany bank. Akredytywa pieniężna (znana w obrocie międzynarodowym jako travellers' letter of credit) musi

Spółka akcyjna może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być określone w statucie (akcje uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne. Uprzywilejowanie  może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jednak

Akcje spółki akcyjnej mogą być imienne lub na okaziciela. Akcja jest imienna, jeżeli zawiera oznaczenie akcjonariusza. Natomiast akcja na okaziciela nie zawiera w swej treści wskazania osoby uprawnionej (w doktrynie prawnej istnieje też pogląd, że w świetle art. 328 § 1 pkt 4 i 5

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje: 1) publiczne certyfikaty inwestycyjne albo 2) niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Publiczne certyfikaty inwestycyjne To certyfikaty inwestycyjne, których emisja jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo

Mimo, że usługa konsolidacji rachunków bankowych (cash pool) nie jest regulowana w prawie polskim, to w praktyce niektóre banki posiadają ten produkt w swojej ofercie przeznaczonej dla klientów korporacyjnych - poniżej przedstawiamy przykładowy wybór propozycji banków w tym zakresie. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się więcej

Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie. Akredytywa dokumentowa musi w szczególności zawierać: nazwę i adres

Back to top