Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub

Arkadiusz Napiórkowski Opcja z megapremią jest w rzeczywistości strategią opcyjną wykorzystującą opcje binarne z pasmem wahań i opcje barierowe. Inwestor sprzedaje dwie opcje z barierami wyjścia z cenami wykonania na poziomie granic przedziału wahań, a otrzymane premie inwestuje w opcję binarną. Jeśli w okresie życia kontraktu cena

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje wsteczne (ang. lookback options) dają nabywcy prawo do otrzymania wypłaty, której wysokość zależna jest od minimum lub maksimum ceny instrumentu bazowego osiągniętego w okresie życia kontraktu opcyjnego. Dochód z opcji wstecznych zależy więc nie tylko od kursu

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje uwarunkowane są to instrumenty, których wartość końcowa zależy nie tylko od tego, jaka jest cena instrumentu pierwotnego w momencie wygaśnięcia opcji, ale także co działo się z kursem aktywu bazowego w całym okresie życia opcji. W przypadku

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje wyboru (ang. chooser options, preference options, as-you-like-it options, pay-now-choose-later options) daje inwestorowi prawo do ustalenia w przyszłości, czy zakupiony instrument będzie opcją kupna, czy opcją sprzedaży. Wszystkie pozostałe parametry opcji, takie jak instrument bazowy, cena wykonania, data

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje ratalne (ang. instalment options) mają dwa elementy konstrukcyjne, które odróżniają je od opcji standardowych. Element pierwszy to rozłożenie płatności za premię opcyjną na raty. W praktyce zobowiązanie nabywcy opcji dzieli się na raty równej wysokości uiszczane okresowo,

Arkadiusz NapiórkowskiOpcja o uwarunkowanej premii (ang. contingent premium option, cash-on-delivery-option, COD-option, pay-later option, when-in-the-money option, zero-premium option) różni się od opcji standardowej tym, że nabywca płaci premię dopiero w dniu rozliczenia opcji, o ile wygasa ona at-the-money lub in-the-money. Jeśli opcja wygasa out-of-the-money, inwestor nie

Arkadiusz NapiórkowskiOpcja o odwrotnie uwarunkowanej premii (ang. reverse contingent premium option) jest modyfikacją opcji o uwarunkowanej premii. Jej nabywca zobowiązany jest do zapłaty premii w dniu rozliczenia opcji, o ile w momencie wygaśnięcia opcja jest out-of-the-money. Nabywca nie jest natomiast zobligowany do uiszczenia premii, jeśli

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcję o opóźnionym starcie (ang. forward start option, deferred strike options, delayed option), zwaną także opcją o odroczonej cenie wykonania, cechuje ustalanie parametrów opcji w dwóch momentach. Na początku życia opcji określane są wszystkie parametry poza ceną wykonania,

Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Opcje "na okrzyk" dają inwestorowi prawo do zmiany pierwotnie ustalonej ceny realizacji na bieżącą cenę rynkową instrumentu bazowego w dowolnym momencie życia opcji. Inwestor skorzysta z niego, o ile spełnione będą dwa warunki jednocześnie: bieżąca cena rynkowa będzie