Szukaj haseł:

W umowie o doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, firma inwestycyjna zobowiązuje się do przygotowywania w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywania mu pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia określonych maklerskich instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia

Linki zewnętrzne: Expander. Niezależny doradca finansowy "Expander jest liderem polskiego rynku doradców finansowych. Miesięcznie 4000 osób rozwiązuje swoje problemy finansowe z pomocą Doradców Finansowych Expandera."

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki, z którymi zawarła umowy, w ramach przyznanych im limitów. Warunkiem udzielenia dopłat do oprocentowania kredytów jest w szczególności przedstawienie przez kredytobiorcę planu przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanego przez właściwy dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ośrodek

Użyteczne linki Giełda Papierów Wartościowych: Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 "Postępowanie przyzwoite, uwzględniające w odpowiednim stopniu różne interesy, służy wszystkim podmiotom zaangażowanym w spółce. Wiąże się to z postulatami kompromisu i umiaru, które są niezbędne, skoro spółka akcyjna ze swej natury jest polem gry

Debet to specyficzny rodzaj kredytu, polegający na tym, iż posiadacz rachunku bankowego jest w stanie pobrać z niego większą ilość środków niż została na niego wpłacona. Powstały w ten sposób kredyt jest spłacany przy okazji kolejnych wpłat dokonywanych na konto w którym zrobiono debet. [oprac. mec.

Data pewna stanowi jedną ze szczególnych form czynności prawnych. Polega ona na urzędowym poświadczeniu dnia dokonania czynności, aczkolwiek, zgodnie z art. 81 § 2-3 kodeksu cywilnego czynność prawna ma datę pewną również w wypadkach następujących: 1) w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym -

Czynnościami ubezpieczeniowymi są: 1) zawieranie umów ubezpieczenia, umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154), a także wykonywanie tych umów; 2) składanie oświadczeń woli

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub

Czynności bankowe obejmują: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wydawanie instrumentu pieniądza

Back to top