Zgodnie z regulaminem GPW S.A. w Warszawie, opcja są to prawa przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: 1) żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), albo 2) żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.Poniższa lista obejmuje dane teleadresowe zagranicznych firm inwestycyjnych, które do dnia 1 lipca 2006 r. notyfikował Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zamiar podjęcia działalności na terenie Polski. ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. Acanthus Advisers Private Equity Limited ActivTrades Limited AE Global Investment

Na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. 2003.124.1151), ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności: 1) rodzaj ubezpieczenia i jego przedmiot; 2) warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia taką zmianę przewidują; 3) prawa i obowiązki każdej ze

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej jest zależna od tego jaki status się w niej posiada. Odpowiedzialność wspólników przedstawia się następująco: (1) Komplementariusz odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli za zobowiązania spółki; (2) Komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność: (a) do wysokości sumy komandytowej, wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, (b) jest wolny od odpowiedzialności

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej ma charakter subsydiarny, ale bez ograniczeń. Wspólnik odpowiada więc całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami. W przypadku wspólnika przystępującego do spółki, odpowiada on za jej zobowiązania sprzed dnia przystąpienia. Natomiast, umowa spółki jawnej zawarta z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (art. 299 § 1 ksh). Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 ksh obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego

Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie). W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczególności

Użyteczne linki Odliczenia od dochodu podatku dochodowym od osób fizycznych Wyjaśnienia Izby Skarbowej w Łodzi na temat odliczeń od dochodu w 2005 roku.Odliczenia od dochodu podatku dochodowym od osób prawnych Wyjaśnienia Izby Skarbowej w Łodzi na temat odliczeń od dochodu w 2005 roku.

Odcinek zbiorowy jest dokumentem, który inkorporuje on dwie lub większą liczbę akcji. Jego treść powinna odpowiadać wymogom art. 328 k.s.h., czyli powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) datę