Zgodnie z prawem polskim do przymusowej egzekucji świadczenia niezbędny jest tzw. tytuł wykonawczy, przy czym pojęcie "tytuł wykonawczy" oznacza tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Tytułami egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; 2) orzeczenie referendarza sądowego

Efektywna stopa procentowa to uniwersalny miernik rzeczywistego zysku, służący do uszeregowania inwestycji według ich zyskowności. Efektywna stopa procentowa umożliwia potencjalnemu klientowi uszeregowanie tak lokat tego samego banku, jak również lokat rożnych banków, według następujących zmiennych: okres kapitalizacji, różne nominalne stopy procentowe. Ocena zyskowności lokat ma

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (tzw. dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie

Dziennik stanowi część ksiąg rachunkowych, która zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Bez względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w prawie polskim obowiązywało kilka zbliżonych do siebie, aczkolwiek nie identycznych definicji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa

Doradztwo podatkowe - jego czynności obejmują:udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz

Oferta polskich banków w pigułce - kliknij na odpowiedni link, aby dowiedzieć się więcejFinanse osobiste: Konta osobiste | Konta oszczędnościowe |Konta młodzieżowe | Kredyty mieszkaniowe | Pożyczki hipoteczne | Kredyty konsolidacyjne | Kredyty refinansowe |Kredyty gotówkowe | Kredyty odnawialne | Pożyczki pod zastaw |Kredyty samochodowe

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ. Biblioteczka inwestora Cechą, którą w papierach wartościowych wszyscy sobie najwyżej cenimy, jest to, że można na nich dobrze zarabiać. Są tacy, którzy uważają, że jest to całkowicie satysfakcjonujący zasób wiedzy na ich temat i zamiast teoretyzować, pora zabrać się do inwestowania.

Wprowadzenie do tematyki PricewaterhouseCoopers: Czym jest Corporate Governance? "Firma, która potrafi wykazać, że przestrzega zasad dobrego nadzoru i zarządzania spółkami - corporate governance będzie postrzegana jako innowacyjna, przejrzysta i bardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, co z kolei umożliwi jej łatwiejszy dostęp do kapitału inwestycyjnego."Institutional Shareholder Services: Comments

Albania: Bank of AlbaniaAlgeria: Bank of AlgeriaArgentina: Banco Central de la Republica ArgentinaArmenia: Central Bank of ArmeniaAruba: Centrale Bank van ArubaAustralia: Reserve Bank of AustraliaAustria: Oesterreichische NationalbankAzerbaijan: National Bank of AzerbaijanBahamas: Central Bank of The BahamasBahrain: Bahrain Monetary AgencyBangladesh: Bangladesh BankBarbados: Central Bank of BarbadosBelarus: National Bank of the Republic of BelarusBelgium: Nationale Bank van Belgie - Banque Nationale