Stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prawa pochodne to kategoria papierów wartościowych do której zaliczają się zbywalne prawa majątkowe powstające w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia innych papierów wartościowych lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego.

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i

Zgodnie z kodeksem cywilnym, prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży wymagało zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu powinno być złożone w tej samej formie.Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę

Prekluzja dowodowa - zgodnie z obowiązującą w sprawach gospodarczych zasadą prekluzji dowodowej:w pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe

Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z dokonaniem jednej z następujących czynności:uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem uzyskania prawa odrębnej własności w trybie art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Nazwa funduszuKto powołał dany fundusz?W jakie spółki inwestuje fundusz?Kto zarządza funduszem?Enterprise Investors info@ei.com.pl https://www.ei.com.pl tel. (22) 458 85 00 faks (22) 458 85 55 ul. Emilii Plater 53 00-113 WarszawaEnterprise InvestorsAB SA, Agros Nova sp. z o.o., DGS SA, Gamet sp. zo.o., Kruk SA, Harper Hygienics sp. z o.o., Magellan sp. z o.o., Medycyna Rodzinna SA,

Program DOKE (Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych) to system polegający na wzajemnych okresowych rozliczeniach między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankami udzielającymi kredytów eksportowych, na podstawie Umów DOKE, w ramach którego banki mogą uzyskać z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, dopłaty do oprocentowania

Programy oszczędnościowe Grupowe Programy Oszczędnościowe w PKO BP "Grupowe Programy Oszczędnościowe nie podlegają żadnym specjalnym uregulowaniom prawnym, zaś ich ostateczny kształt zależy tylko i wyłącznie od potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Założenia każdego GPO są zawsze indywidualnie ustalane z pracodawcą tak, aby w pełni zrealizować cele przez

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Czym prokura różni się od innych pełnomocnictw? Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi

Prospekty emisyjne - oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Prospekty emisyjne - treść Prospekt emisyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta