Szukaj haseł:

Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku spółki, pozostałej

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu, na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie

Spółka akcyjna może wydawać imienne świadectwa założycielskie w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki. Świadectwa założycielskie mogą być wydawane najwyżej na okres dziesięciu lat od chwili zarejestrowania spółki. Świadectwa dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach ustalonych przez statut, po uprzednim odliczeniu na

Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą na kapitał zakłądowy. Na dowód częściowej wpłaty należy wydać imienne świadectwa tymczasowe. Dokument świadectwa tymczasowego powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer,

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu, na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych,

Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną

Ślepy portfel to szczególny rodzaj portfela inwestycyjnego, oferowany przez niektóre domy maklerskie. Jego cechą charakterystyczną jest to, że zleceniodawca nie jest informowany o składzie i zawartych transakcjach. Zazwyczaj opcję taką wybierają osoby, które z powodu pełnionych funkcji mogłyby mieć dostęp do poufnych informacji, które mają wpływ

System płatniczy to system  składający się  z pewnej grupy podmiotów, danych instrumentów i procedur, które wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego obiegu  pieniądza  w  obrębie określonego obszaru  geograficznego; zazwyczaj  jest nim  jeden  kraj. Można  mówić  zatem  o  krajowym  systemie  płatniczym obejmującym całościowo problematykę  płatności  dokonywanych  na 

Stopy CIRR to stopy referencyjne oprocentowania rynkowego. [oprac. mec. Robert Nogacki, 2007] Potrzebujesz porady prawnej ? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców. Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Pobierz ten artykuł jako PDF Kontrakt swap stanowi rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwoma lub więcej stronami, które zobowiązują się, że w określonym punkcie przyszłości wymienią się pewnymi płatnościami wedle reguł zdefiniowanych w kontrakcie swapowym. Swapy stanowią rodzaj instrumentów pochodnych, czyli praw majątkowych, których cena rynkowa zależna

Back to top