Debet to specyficzny rodzaj kredytu, polegający na tym, iż posiadacz rachunku bankowego jest w stanie pobrać z niego większą ilość środków niż została na niego wpłacona. Powstały w ten sposób kredyt jest spłacany przy okazji kolejnych wpłat dokonywanych na konto w którym zrobiono debet. [oprac. mec.

Data pewna stanowi jedną ze szczególnych form czynności prawnych. Polega ona na urzędowym poświadczeniu dnia dokonania czynności, aczkolwiek, zgodnie z art. 81 § 2-3 kodeksu cywilnego czynność prawna ma datę pewną również w wypadkach następujących: 1) w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym -

Czynnościami ubezpieczeniowymi są: 1) zawieranie umów ubezpieczenia, umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154), a także wykonywanie tych umów; 2) składanie oświadczeń woli

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub

Czynności bankowe obejmują:przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,wydawanie instrumentu pieniądza

Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz uznania tą kwotą rachunku posiadacza czeku. Na wniosek wystawcy czeku bank może potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwując jednocześnie na rachunku wystawcy odpowiedni fundusz na pokrycie czeku. Bank może

Cienka kapitalizacja a klauzula o niedyskryminacji, [w:] KPMG Forum - lipiec 2005Maciej Pniewski: Cienka kapitalizacja "Z dniem 1 stycznia 2005 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące tzw. "cienkiej kapitalizacji". Zgodnie z tymi przepisami, w dużym uproszczeniu - odsetki od pożyczek i kredytów (a także depozytów nieprawidłowych,

Czek gotówkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku.Czek gotówkowy może być przedstawiony do zapłaty bezpośrednio u trasata albo w innym banku. Zapłata czeku gotówkowego przedstawionego

Wystawca lub posiadacz czeku mogą zakreślić go ze skutkami, wskazanymi poniżej. Zakreślenia dokonywa się przez umieszczenie na przedniej stronie czeku dwu linii równoległych. Zakreślenie może być ogólne lub szczególne. Zakreślenie jest ogólne, jeżeli między dwiema liniami niema żadnej wzmianki albo jeżeli znajduje się między nimi wyraz

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat instytucji cesji patrz hasło: przelew. Specyficzną postać przelewu stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, który częstokroć bywa stosowana do zabezpieczania roszczeń instytucji finansowych. Tego rodzaju przelew wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia AC wywołuje skutek rozporządzający dopiero z chwilą wystąpienia