Szukaj haseł:

Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz uznania tą kwotą rachunku posiadacza czeku. Na wniosek wystawcy czeku bank może potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwując jednocześnie na rachunku wystawcy odpowiedni fundusz na pokrycie czeku. Bank może

Cienka kapitalizacja a klauzula o niedyskryminacji, [w:] KPMG Forum - lipiec 2005 Maciej Pniewski: Cienka kapitalizacja "Z dniem 1 stycznia 2005 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące tzw. "cienkiej kapitalizacji". Zgodnie z tymi przepisami, w dużym uproszczeniu - odsetki od pożyczek i kredytów (a także depozytów nieprawidłowych,

Czek gotówkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku. Czek gotówkowy może być przedstawiony do zapłaty bezpośrednio u trasata albo w innym banku. Zapłata czeku gotówkowego przedstawionego

Wystawca lub posiadacz czeku mogą zakreślić go ze skutkami, wskazanymi poniżej. Zakreślenia dokonywa się przez umieszczenie na przedniej stronie czeku dwu linii równoległych. Zakreślenie może być ogólne lub szczególne. Zakreślenie jest ogólne, jeżeli między dwiema liniami niema żadnej wzmianki albo jeżeli znajduje się między nimi wyraz

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat instytucji cesji patrz hasło: przelew. Specyficzną postać przelewu stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, który częstokroć bywa stosowana do zabezpieczania roszczeń instytucji finansowych. Tego rodzaju przelew wierzytelności wynikającej z umowy ubezpieczenia AC wywołuje skutek rozporządzający dopiero z chwilą wystąpienia

Całkowity koszt kredytu oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, z wyjątkiem kosztów: 1) które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki, 2) które w związku z nabyciem rzeczy

Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. W bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego mogą być obejmowane nie tylko za gotówkę, ale również w zamian za tzw. wkłady niepieniężne (aporty), czyli prawa majątkowe inne niż środki pieniężne. Jaki jest skutek wniesienia określonych praw aportem? Wniesienie wkładu niepieniężnego oznacza - jeżeli umowa nie stanowi inaczej

W postępowaniu cywilnym od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na

Zgodnie z art. 482 § 1-2 k.c. odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek można żądać dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Warto podkreślić, że pojęcie "zaległe odsetki", w rozumieniu

Back to top