Szukaj haseł:

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Przepisy prawa bilansowego wyróżniają szereg różnych rodzajów aktywów: pod pojęciem "aktywa finansowe" rozumie się aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne

Back to top