Zapłatę czeku można zabezpieczyć poręczeniem czekowym (aval) co do całości sumy czekowej lub co do jej części. Poręczenie może dać osoba trzecia, z wyjątkiem trasata, lub nawet osoba podpisana na czeku. Poręczenie umieszcza się na czeku albo na przedłużku. Poręczenie oznacza się wyrazem "poręczam" lub innym

Do grupy banków rozwoju wielostronnego zalicza się: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodową Korporację Finansową, Międzyamerykański Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Afrykański Bank Rozwoju, Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy, Nordycki Bank Inwestycyjny, Karaibski Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Międzyamerykańską Korporację

Ogólną zasadę polskiego prawa podatkowego w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi stanowi założenie, że powinny one ustalać ceny w rozliczeniach pomiędzy sobą według takich zasad, jakie przyjęłyby przedsiębiorstwa niezależne, czyli według cen rynkowych. Sprawa ta jest o tyle istotna, że podmioty powiązane mogą wykorzystywać swoje związki

Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia wystawcy, zgodnie z wyraźną lub dorozumianą umową, uprawniającą wystawcę do rozporządzania temi funduszami za pomocą czeku. Wszakże dokument, wystawiony bez zachowania tego przepisu, pozostaje mimo to ważny jako czek. W czekach, wystawionych i płatnych w Polsce,

Linki zewnętrzne Sprzedaż czeków podróżniczych w PKO Banku Polskim "Czeki podróżnicze są to dokumenty płatnicze emitowane przez banki zagraniczne lub licencjonowane instytucje, na okrągłe kwoty o różnych nominałach. Czeki podróżnicze wymieniane są na gotówkę w bankach i kantorach lub przyjmowane jako środek zapłaty w punktach handlowych i

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Przepisy prawa bilansowego wyróżniają szereg różnych rodzajów aktywów:pod pojęciem "aktywa finansowe" rozumie się aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne