Jeśli sądzisz, że marketing nie sprawdza się w praktyce, pomyśl o milionach ludzi, którym autentycznie zaczęło się wydawać, że jogurty naturalne są smaczne, a margaryna jest zdrowa. Zgodnie z bardzo teoretycznym wyobrażeniem procesu, sala sądowa jest neutralnym polem starcia dla dwóch przeciwstawnych argumentacji, zaś sąd, podsumowując

W prawie polskim manipulację instrumentem finansowym stanowi: 1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych

Mały podatnik to podatnik podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro, b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi

Lokaty rentierskie są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskiwać systematyczne dochody ze zgromadzone kapitału. W typowym wypadku rozwiązanie to zostaje uzyskane w ten sposób, że kwota podstawowa zostaje wpłacona na okresową lokatę, ale odsetki od kapitału są systematycznie wypłacane na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Niektóre lokaty

Lokatofundusze - Bezpiecznie i z zyskiem "Powiernicy liczą na to, że dzięki nowemu produktowi przyciągną klientów stroniących od funduszy. - Lokatofundusze są adresowane głównie do tych osób, które do tej pory nie inwestowały w fundusze, ponieważ obawiały się zmienności ich wyników - uważa Sebastian Buczek z

Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Niezależnie od powyższego, zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której

List przewozowy to dokument wystawiony w związku z przyjęciem przez przewoźnika przesyłki towarowej przez podmiot który nadaje przesyłkę. W liście przewozowym jego nadawca zamieszcza: 1) nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę, 2) miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy, 3) określenie rzeczy,

Użyteczne linki Christoffer Kok Sørensen and Thomas Werner: Bank interest rate pass-through in the euro area: a cross country comparison

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Natomiast druga

Kwit depozytowy to papier wartościowy wystawiony przez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego państwa należącego do OECD: a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza