Znaki legitymacyjne - przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia. W szczególności, do znaku legitymacyjnego, który nie określa imiennie osoby uprawnionej, stosuje się odpowiednio przepisy o papierach wartościowych na okaziciela, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych.Warto również

Znaczący inwestor w rozumieniu ustawy o rachunkowości to spółka handlowa, posiadająca w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierająca znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy czym liczbę głosów ustala się

Zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmiana statutu spółki akcyjnej zgłaszana jest do sądu rejestrowego przez zarząd. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, z uwzględnieniem art. 431 § 4

Złożony instrument finansowy to kontrakt składający się z instrumentu kapitałowego oraz zobowiązania finansowego lub zobowiązania o innym charakterze.Potrzebujesz porady prawnej w zakresie złożonych instrumentów finansowych? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców. Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

Zlecenie brokerskie to oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, a także odpowiedź na taką ofertę, wystawiane przez firmę inwestycyjną na podstawie zlecenia i przekazywane na krajowy rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu w celu wykonania

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. - co do zasady, w spółce z o.o. uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.Uchwały

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność (jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności).Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela

Dokonując jakichkolwiek przejęć albo połączeń podmiotów gospodarczych w Polsce, warto jest pamiętać o przepisach dotyczących zgłoszenia prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Powyższy obowiązek dotyczy: 1) połączenia dwóch

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi