Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: 1) dziennik, 2) księgę główną i księgi pomocnicze, 3) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, 4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być: 1)

Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na

Bank może wydać posiadaczowi rachunku oszczędnościowego oraz posiadaczowi rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej imienną książeczkę oszczędnościową lub inny imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy. W nazwie dokumentu należy użyć w odpowiednim przypadku wyrazu "oszczędnościowy". Wydanie książeczki oszczędnościowej zwalnia bank od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku bankowego wyciągów z

Na czym polega krótka sprzedaż? Jak wyjaśnia GPW w Warszawie, transakcje krótkiej sprzedaży to odwrócenie typowej kolejność transakcji giełdowych, podczas których kupuje się taniej, a następnie sprzedaje drożej. Operacja krótkiej sprzedaży oznacza, że najpierw inwestor sprzedaje na giełdzie pożyczony papier, a dopiero potem go odkupuje. Krótka

Jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach limitu przyznanego umową kredytu, aż do spłaty ustalonej w umowie. Daje on klientowi możliwość składania dyspozycji w ciężar rachunku

Jest to kredyt, który jest udzielany przez Bank na sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, np. na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego zaciągniętego przez klienta w innym Banku.[oprac. Aneta Ignatiuk] Aneta Ignatiuk jest starszym prawnikiem w Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz Potrzebujesz porady prawnej? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje

Umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej "kredytodawcą", udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: 1) umowę pożyczki, 2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, 3)

InformacjeCzym kredyt różni się od pożyczki? Czy można uzależniać przyznanie kredytu od wieku kredytobiorcy? Czy banki może żądać od pracodawcy osoby, która ubiega się o kredyt informacji o jej zarobkach? Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa? Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie

Jest to kredyt, który może być przeznaczony na finansowanie wymagalnych zobowiązań z tytułu ponoszonych przez kredytobiorcę nakładów, związanych z tworzeniem nowych lub też odtworzeniem i modernizacją istniejących składników majątku trwałego. [oprac. Aneta Ignatiuk] Aneta Ignatiuk jest starszym prawnikiem w Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz Potrzebujesz porady prawnej? Kancelaria Prawna