Szukaj haseł:

Kiedy podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek sporządzać raporty bieżące? Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, raporty bieżące muszą być przekazywane przez emitenta w charakterze informacji o: nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach

Ranking pożyczek hipotecznych Gazety Prawnej i Expandera "Pożyczka hipoteczna jest jednym z najtańszych źródeł pozyskania pieniędzy na dowolny cel. Oprocentowanie - w zależności od banku - waha się od niecałych sześciu do kilkunastu procent. W większości instytucji nie przekracza 8 proc. To konkurencyjne stawki w porównaniu

Kredyty bankowe można porównywać na podstawie kilku różnych parametrów: okresu kredytowania, wymaganego zabezpieczenia, oprocentowania, waluty w której udzielono kredyt. Nie ma kredytu idealnego pod każdym względem: kredyty obciążone ryzykiem walutowym (np. kredyty we frankach) są także lepiej oprocentowane niż kredyty złotówkowe, kredyty dobrze zabezpieczone są zazwyczaj

Ranking banków 2005 dla tygodnika "Newsweek" i miesięcznika "Forbes" "Na zlecenie tygodnika Newsweek Polska, PBS przeprowadził kolejną, trzecią już edycję badania jakości obsługi banków detalicznych - "Przyjazny Bank Newsweeka". W czerwcu i lipcu br. audytorzy PBS, wcielając się w rolę Tajnych Klientów, odwiedzili 204 placówki 17

W pierwszej kolejności rachunek walutowy jest przydatny dla osób, które podejmują bieżące operacje finansowe w walutach obcych. Jednakże, warto zwrócić uwagę na fakt, że rachunek walutowy stanowi ciekawą alternatywę dla oszczędzania w złotówkach, także dla co najmniej dwóch innych kategorii osób: po pierwsze, formułę taką często

Rachunek powierniczy - mogą być na nim gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku (na podstawie odrębnej umowy) przez osobę trzecią. Stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik). Umowa ta, określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na

Rachunek papierów wartościowych to rachunek, na którym zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe. Rachunek papierów wartościowych może być prowadzony wyłącznie przez: domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie

Rachunek bieżący - przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonywania pewnych rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych. W szczególności, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną

Rachunek bankowy - przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym

Umowa spółki z o.o. może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej

Back to top