Ślepy portfel to szczególny rodzaj portfela inwestycyjnego, oferowany przez niektóre domy maklerskie. Jego cechą charakterystyczną jest to, że zleceniodawca nie jest informowany o składzie i zawartych transakcjach. Zazwyczaj opcję taką wybierają osoby, które z powodu pełnionych funkcji mogłyby mieć dostęp do poufnych informacji, które mają wpływ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach: 1) Księstwo Andory; 2) Anguilla -

System płatniczy to system  składający się  z pewnej grupy podmiotów, danych instrumentów i procedur, które wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego obiegu  pieniądza  w  obrębie określonego obszaru  geograficznego; zazwyczaj  jest nim  jeden  kraj. Można  mówić  zatem  o  krajowym  systemie  płatniczym obejmującym całościowo problematykę  płatności  dokonywanych  na 

Stopy CIRR to stopy referencyjne oprocentowania rynkowego. [oprac. mec. Robert Nogacki, 2007] Potrzebujesz porady prawnej ? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców. Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Pobierz ten artykuł jako PDFKontrakt swap stanowi rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dwoma lub więcej stronami, które zobowiązują się, że w określonym punkcie przyszłości wymienią się pewnymi płatnościami wedle reguł zdefiniowanych w kontrakcie swapowym. Swapy stanowią rodzaj instrumentów pochodnych, czyli praw majątkowych, których cena rynkowa zależna

Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Powyższa reguła nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem

Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. Ogłoszenie powinno zawierać:1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, 2) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, 3) liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru, 4) cenę emisyjną akcji, 5) zasady przydziału

Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze, zaś egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania.

Subemitent usługowy to podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub w pierwszej

Podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania. [Podstawa prawna: ustawa