Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)FUNDUSZE AKCJIFundusze akcji - rynku krajowegoAIG Akcji Allianz Akcji Arka BZ WBK Akcji FIO BPH FIO Akcji Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Polskich Akcji DWS Polska FIO Akcji DWS Polska FIO Akcji Plus FORTIS FIO Subfundusz FORTIS Akcji IDEA Akcji

Inkaso dokumentowe w Nordea Inkaso dokumentowe jest warunkową formą płatności, płatność i wydanie dokumentów uprawniających do odbioru towarów są przeprowadzane przez bank, który obiektywnie, zgodnie z międzynarodowymi przepisami nadzoruje transakcję. Inkaso w Banku Ochrony Środowiska Inkaso czeku polega na przyjęciu czeku od podawcy i przekazanie do banku płatnika

Inkaso dokumentowe w Deutsche Banku Inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym oznacza operację bankową, polegającą na wykonaniu zlecenia, którego przedmiotem jest wydanie dokumentów handlowych w zamian za zapłatę określonej w zleceniu inkasowym sumy pieniężnej.Produkty bankowe związane z inkasem: inkaso dokumentowe, w tym inkaso gotówkowe typu D/P (documents

Formularze KRS – są to formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), celem rejestracji, zgłoszenia zmiany lub wykreślenia podmiotu gospodarczego zobowiązanego na mocy przepisów ustaw do ujawnienia takiej informacji w KRS (wpis). Dostęp do KRS jest jawny. Każdy ma także prawo otrzymać, drogą elektroniczną, poświadczone

Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

Zwrot kosztów procesu - strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione

Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczą następujących czynności:sprzedaż walut obcych; przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów:sprzedaży, dożywocia, o dział spadku - w części

Zobowiązanie podatkowe to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego

We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór

Stosownie do art. 120 polskiej ustawy Prawo własności intelektualnej, znaki towarowe to oznaczenia, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna,