Szukaj haseł:

Faktoring jest usługą finansową dostępną dla przedsiębiorców, którzy chcą zamienić swoje wierzytelności wobec innych podmiotów na gotówkę. W ramach faktoringu podmiot zwany faktorem, odkupuje od przedsiębiorcy wierzytelności za gotówkę, a sam bierze na siebie Ciężar ich egzekwowania: całkowicie i nieodwołalnie (faktoring pełny), albo tylko pod warunkiem,

Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności. Tytułom

Michael G. Kollo Underwriter competition and gross spreads in the eurobond market [w:] European Central Bank, "Working Paper Series", November 2005, No. 550. Fiorella De Fiore, Harald Uhlig Bank finance versus bond finance: what explains the differences between US and Europe? [w:] European Central Bank, "Working Paper Series",

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego. Umowę o elektroniczny instrument płatniczy

Zgodnie z prawem polskim do przymusowej egzekucji świadczenia niezbędny jest tzw. tytuł wykonawczy, przy czym pojęcie "tytuł wykonawczy" oznacza tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Tytułami egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; 2) orzeczenie referendarza sądowego

Efektywna stopa procentowa to uniwersalny miernik rzeczywistego zysku, służący do uszeregowania inwestycji według ich zyskowności. Efektywna stopa procentowa umożliwia potencjalnemu klientowi uszeregowanie tak lokat tego samego banku, jak również lokat rożnych banków, według następujących zmiennych: okres kapitalizacji, różne nominalne stopy procentowe. Ocena zyskowności lokat ma

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (tzw. dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie

Dziennik stanowi część ksiąg rachunkowych, która zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Bez względu na technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych dziennik powinien umożliwiać uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w prawie polskim obowiązywało kilka zbliżonych do siebie, aczkolwiek nie identycznych definicji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa

Back to top