Jest to umowa nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą - odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w momencie zawierania kontraktu. [oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009] Poradniki o kontraktach futures i forward Jacek Tomaszewski: Terminowe transakcje towarowe "Bodaj najlepszym

Forfaiting jest systemem refinansowania kredytów eksportowych. Polega on na zakupie należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji transakcji eksportowych w formie dyskonta weksli własnych importerów lub też akceptowanych przez nich trat, ciągnionych na nich przez eksporterów. Dla celów tego dyskonta weksle te muszą być zaopatrzone w

Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych to działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych kupna/sprzedaży dla skarbowych papierów wartościowych ("SPW"). Organizatorem Fixingu SPW jest Narodowy Bank Polski, a Pełnomocnikiem - MTS-CeTO S.A. Organizator Fixingu SPW określa jego zasady w porozumieniu z Emitentem i Pełnomocnikiem oraz

W rozumieniu przepisów prawa polskiego pod pojęciem "firmy inwestycyjnej" rozumie się: dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej

Finansowanie strukturalne w Rabobanku "W oparciu o naszą międzynarodową sieć oddziałów i profesjonalną wiedzę, Rabobank Polska S.A. dostarcza rozwiązania finansowe dostosowane do konkretnych potrzeb spółekdziałających na rynku polskim: struktury zarządzania bilansem, struktury finansowania handlu, transakcje lewarowane, finansowanie projektów, kredyty konsorcjalne"Finansowanie strukturalne w banku BPH "Wysokość kapitałów Banku

Faktoring jest usługą finansową dostępną dla przedsiębiorców, którzy chcą zamienić swoje wierzytelności wobec innych podmiotów na gotówkę. W ramach faktoringu podmiot zwany faktorem, odkupuje od przedsiębiorcy wierzytelności za gotówkę, a sam bierze na siebie Ciężar ich egzekwowania: całkowicie i nieodwołalnie (faktoring pełny), albo tylko pod warunkiem,

Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności. Tytułom

Michael G. Kollo Underwriter competition and gross spreads in the eurobond market [w:] European Central Bank, "Working Paper Series", November 2005, No. 550. Fiorella De Fiore, Harald Uhlig Bank finance versus bond finance: what explains the differences between US and Europe? [w:] European Central Bank, "Working Paper Series",

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego. Umowę o elektroniczny instrument płatniczy