Szukaj haseł:

W celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik lub osoba trzecia może przenieść określoną kwotę w złotych lub w innej walucie wymienialnej na własność banku. Bank jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją. Bank nie ma obowiązku zwrotu części

Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu. Przez umowę o kartę płatniczą

W spółce akcyjnej na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich

Statut spółki akcyjnej może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu

Pojęcie "jednostka dominująca" pochodzi z ustawy o rachunkowości, gdzie oznacza ono spółkę handlową, sprawującą kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką, a w szczególności: a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi

Jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie z odrębnymi przepisami lub na żądanie uczestnika funduszu są odkupywane lub umarzane przez fundusz z jego aktywów, na wcześniej określonych warunkach. Przykładami takich jednostek są jednostki uczestnictwa

Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2007 r. Formularze są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Finansów. w trakcie roku rozliczenie roczne PIT-2 PIT-4R PIT-2A PIT-8AR PIT-2C PIT-8S PIT-3 PIT-11 PIT-4R PIT-12 PIT-6 IFT-1/IFT-1R PIT-8AR IFT-3/IFT-3R PIT-11 PIT-23 PIT-R IFT-1/IFT-1R IFT-3/IFT-3R Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2006 Formularze są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Finansów. W trakcie roku Rozliczenie roczne PIT-4G PIT-8G PIT-2 PIT-11/8B PIT-2A PIT-8S PIT-2C PIT-8C PIT-3 PIT-40A/11A PIT-4 PIT-28 PIT-5 PIT-28A PIT-5A PIT-28B PIT-5L PIT-36 PIT-5X PIT-36L PIT-6 PIT-37 PIT-8A PIT-38 PIT-11/8B PIT-40 PIT-16 PIT/O PIT-23 PIT/D PIT-53 PIT/ZG PIT-R PIT/X SSE/A PIT/2K(1) SSE-M PIT-12(2) IFT_A PIT-14 IFT-1/IFT-1R PIT-16A IFT-3/IFT-3R PIT-19A PIT-B PIT-Z PIT-M IFT_A IFT-1/IFT-1R IFT-3/IFT-3R Broszury informacyjne dotyczące wypełniania zeznań podatkowych Bruszury

Linki do izb skarbowych Izba Skarbowa w Białymstoku Izba Skarbowa w Bydgoszczy http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl Izba Skarbowa w Gdańsku http://www.gdansk.pl/izba Izba Skarbowa w Katowicach http://www.isnet.katowice.pl Izba Skarbowa w Kielcach Izba Skarbowa w Krakowie http://www.iskrakow.krak.pl Izba Skarbowa w Lublinie http://www.is.lublin.pl Izba Skarbowa w Łodzi http://www.izbaskarbowa.lodz.pl Izba Skarbowa w Olsztynie http://www.olsztyn.is.gov.pl Izba Skarbowa w Opolu Izba Skarbowa w Poznaniu http://is.poznan.pl Izba Skarbowa w Rzeszowie http://www.is.rzeszow.pl Izba Skarbowa w Szczecinie http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl Izba Skarbowa w

Inwestorem kwalifikowanym jest: 1) instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona, na podstawie właściwych przepisów prawa regulujących jej działalność, do działania na rynkach finansowych, w tym: a) dom maklerski, bank, zagraniczna firma inwestycyjna, b) fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, otwarty fundusz emerytalny, towarzystwo emerytalne, jak również inna instytucja

Zgodnie z przepisami prawa polskiego na temat rachunkowości inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w

Back to top