Przyjęcie lub odrzucenie spadku - oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza, albo odrzucenie spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami,

Przyjęte praktyki rynkowe to zachowania, których zasadnie można oczekiwać na jednym lub wielu rynkach finansowych i które są, w drodze uchwały, akceptowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 45 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Komisja, uznając, czy określone

Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu:kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością następuje przez podwyższenie wartości

Podstawę opodatkowania stanowi: 1) przy umowie sprzedaży: a) rzeczy ruchomych nabywanych do przerobu lub odprzedaży - cena sprzedaży, b) zawieranej przez nierezydentów - równowartość w złotych kwoty zagranicznych środków płatniczych, określonej w zezwoleniu dewizowym, przeznaczonych na zapłacenie ceny, c) w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego; 2)

Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który: a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, b) jest sporządzany

 Pobierz ten artykuł jako PDF Korzystanie z międzynarodowego planowania podatkowego przy użyciu tzw. rajów podatkowych budzi duże emocje i kontrowersje. Z jednej strony, na temacie tym kładzie się cieniem całkowicie fałszywe wyobrażenie, jakoby międzynarodowe planowanie podatkowe było rodzajem działalności, który jest "nielegalny" albo co najmniej nieetyczny.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Czynności określone powyżej podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane

Nieruchomości z WarszawieNieruchomości - Warszawa - OgłoszeniaNieruchomości Poznań Warszawa Wrocław Kraków Trójmiasto https://www.nieruchomosci.222.pl/ Nieruchomości w KrakowieNieruchomości - Katowice i Śląsk https://www.son.com.pl/ Potrzebujesz porady prawnej? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców. Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, b) umowy pożyczki, c) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i Ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, d) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, e) umowy o dział spadku oraz umowy