Ministerstwo Finansów: Broszura o uldze remontowej Zgodnie z wyjaśnieniem: Ministerstwa Finansów, "jeżeli - realizując własne potrzeby mieszkaniowe - poniosłeś w roku podatkowym wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, lub dokonałeś wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni

Udział kapitałowy oznacza, do celów skonsolidowanego nadzoru, posiadany bezpośrednio lub pośrednio udział dający prawo do ponad 20 % głosów lub kapitału przedsiębiorstwa. [Podstawa prawna: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe]

Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej powinna zawierać: 1) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, 2) oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne, 3) szczególne uprawnienia, jeżeli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom nowej emisji, 4) cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu

Grupa podmiotów, w skład której wchodzi zakład ubezpieczeń podlegający nadzorowi dodatkowemu oraz co najmniej: a) inny zakład ubezpieczeń, będący podmiotem zależnym zakładu ubezpieczeń podlegającego nadzorowi dodatkowemu lub w którym zakład ubezpieczeń podlegający nadzorowi dodatkowemu posiada znaczący udział kapitałowy lub jest w inny sposób blisko powiązany z

"Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania" wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowereprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. [oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009] Potrzebujesz porady prawnej w zakresie

Pod pojęciem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania rozumie się wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. [Podstawa prawna: ustawa

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Na marginesie, warto zauważyć, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego tytułami egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; 2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; 3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji

Zgodnie z art. 516[1] k.s.h. dopuszczalne jest dokonywanie transgranicznego łączenia spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych. Z połączenia transgranicznego wykluczone są jednak zagraniczne spółdzielnie, nawet jeśli w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych spełniają kryteria spółki zagranicznej, jak również spółki, których celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze