Mediacja (mediacje) pojawiła się w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.) w lipcu 2005 r. Przepisy o mediacji zostały przewidziane w art. 1831 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. Mediacja

Masa upadłości - zgodnie z treścią art. 62 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego, a w szczególności: prawa własności, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności, zbywalne prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, a także ekspektatywy praw, jeżeli podlegają zbyciu. Owe