Cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. W obrocie funkcjonuje jako zastrzeżenie zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub jego części) na rzecz określonej osoby trzeciej, w praktyce zazwyczaj na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszkań i domów.Cesja najczęściej

Derywaty (ang. derivatives) to inaczej instrumenty pochodne; derywat jest rodzajem instrumentu finansowego powiązanego, który nie jest papierem wartościowym, zaś jego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, pierwotnego, np. kursów akcji, rentowności obligacji, wysokości stopy procentowej, wartości indeksu giełdowego, a także tak nietypowych wskaźników, jak liczba