System płatniczy to system  składający się  z pewnej grupy podmiotów, danych instrumentów i procedur, które wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego obiegu  pieniądza  w  obrębie określonego obszaru  geograficznego; zazwyczaj  jest nim  jeden  kraj. Można  mówić  zatem  o  krajowym  systemie  płatniczym obejmującym całościowo problematykę  płatności  dokonywanych  na 

Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu. Przez umowę o kartę płatniczą

Debet to specyficzny rodzaj kredytu, polegający na tym, iż posiadacz rachunku bankowego jest w stanie pobrać z niego większą ilość środków niż została na niego wpłacona. Powstały w ten sposób kredyt jest spłacany przy okazji kolejnych wpłat dokonywanych na konto w którym zrobiono debet. [oprac. mec.

Czynności bankowe obejmują:przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,wydawanie instrumentu pieniądza

Czek gotówkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku.Czek gotówkowy może być przedstawiony do zapłaty bezpośrednio u trasata albo w innym banku. Zapłata czeku gotówkowego przedstawionego

Pożyczka hipoteczna to pożyczka w formie gotówkowej, która zabezpieczana jest poprzez hipotekę na nieruchomości w stosunku do której pożyczkobiorcy przysługuje prawo własności. Podobnie jak to ma miejsce przy kredycie hipotecznym, z tą jednak zasadniczą różnicą, że środki uzyskane z pożyczki mogą być asygnowane na cel

Pożyczka gotówkowa jest rodzajem umowy z zakresu prawa zobowiązań. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą liczbę rzeczy tego

Fundusze poręczeń kredytowych to instytucje parabankowe o niedochodowym charakterze, których celem jest ułatwienie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, ale także pozostałym przedsiębiorcom, dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej oraz kredytów bankowych.Fundusze poręczeń kredytowych funkcjonują w 85 krajach na całym świecie, w

Bankowość internetowa – system dedykowany klientom banków umożliwiający im pełny dostęp do konta i innych produktów bankowych za pośrednictwem systemu internetowego danego banku. W tym celu klient powinien odwiedzić oddział banku i podpisać wniosek o przyznanie dostępu. Wraz z wnioskiem klient otrzymuje nazwę użytkownika i

Bankowość telefoniczna jest usługą, dzięki której klient otrzymuje indywidualny login i hasło, pozwalające na telefoniczny dostęp do produktów bankowych oraz składania różnego rodzaju dyspozycji związanych z tymi produktami. Decydując się na użycie telefonu klient ma możliwość wyboru spośród dwóch rozwiązań:automatycznego serwisu (usługa IVR -