Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie. Akredytywa dokumentowa musi w szczególności zawierać: nazwę i adres

Aukcja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, jeżeli przedmiotem

Zapłatę czeku można zabezpieczyć poręczeniem czekowym (aval) co do całości sumy czekowej lub co do jej części. Poręczenie może dać osoba trzecia, z wyjątkiem trasata, lub nawet osoba podpisana na czeku. Poręczenie umieszcza się na czeku albo na przedłużku. Poręczenie oznacza się wyrazem "poręczam" lub innym

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Przepisy prawa bilansowego wyróżniają szereg różnych rodzajów aktywów:pod pojęciem "aktywa finansowe" rozumie się aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel, w tym także z: - kapitałów rezerwowych utworzonych w przypadku określonym w art. 457 § 2 k.s.h., - kapitałów rezerwowych utworzonych

Termin arbitraż, czy postępowanie arbitrażowe jest terminem zamiennym dla postępowania polubownego. Oznaczają one tę samą instytucję prawa cywilnego, a opisaną w Części Piątej KPC oznaczonej jako "sąd polubowny (arbitrażowy)". Zakres przedmiotowy został określony w ten sposób, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą

Jest pojęciem zarówno ekonomicznym jak i prawnym.  W ujęciu ekonomicznym jest różnicą pomiędzy wartością faktyczną, a nominalną pieniądza lub papieru wartościowego. W ujęciu prawniczym pojęciem związanym ze spółkami kapitałowymi. Pojęcie zostało uregulowane w art. 154 §3 Kodeksu spółek handlowych.  Jest to nadwyżka wniesiona przez wspólnika