Jest to kredyt, który jest udzielany przez Bank na sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, np. na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego zaciągniętego przez klienta w innym Banku.[oprac. Aneta Ignatiuk] Aneta Ignatiuk jest starszym prawnikiem w Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz Potrzebujesz porady prawnej? Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje

Umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej "kredytodawcą", udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności: 1) umowę pożyczki, 2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, 3)

InformacjeCzym kredyt różni się od pożyczki? Czy można uzależniać przyznanie kredytu od wieku kredytobiorcy? Czy banki może żądać od pracodawcy osoby, która ubiega się o kredyt informacji o jej zarobkach? Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa? Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie

Jest to kredyt, który może być przeznaczony na finansowanie wymagalnych zobowiązań z tytułu ponoszonych przez kredytobiorcę nakładów, związanych z tworzeniem nowych lub też odtworzeniem i modernizacją istniejących składników majątku trwałego. [oprac. Aneta Ignatiuk] Aneta Ignatiuk jest starszym prawnikiem w Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz Potrzebujesz porady prawnej? Kancelaria Prawna

Przez umowę kredytu Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych

W przypadku osób prawnych Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli

W prawie rynku kapitałowego pod pojęciem "koszty transakcji" rozumie się koszty poniesione bezpośrednio w związku z przeniesieniem, nabyciem lub zbyciem aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych. Do kosztów transakcji zalicza się w szczególności prowizje maklerskie, w tym za pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych, opłaty giełdowe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione

Pokrycie udziałów, po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dopuszczalne jest także przez oświadczenie wspólnika o przeniesieniu - na poczet tego udziału - jego wierzytelności przysługującej mu wobec tej spółki. Działnie takie - konwersja wierzytelności na udziały (akcje spółki) - to specyficzne potrącenieumowne, w odróżnieniu

Jan Mazurek https://www.moneymarket.pl Kontrakt terminowy jest umową między dwiema stronami - kupującym i sprzedającym, dotyczącą kupna lub sprzedaży określonych aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Przez otwarcie pozycji rozumie się kupno lub sprzedaż kontraktu. Pozycja długa oznacza kupno kontraktu, pozycja krótka - sprzedaż kontraktu.