Komplementariusz – wspólnik spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który posiada prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw oraz ponosi nieograniczoną i subsydiarną odpowiedzialność całym swym majątkiem za zobowiązania spółki. Subsydiarność odpowiedzialności polega na tym, że komplementariusz może być pociągnięty do odpowiedzialności, gdy egzekucja z majątku spółki

Kapitał zakładowy – kwota pieniężna określająca sumę wartości nominalnej wszystkich udziałów lub akcji w spółce kapitałowej. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładami wspólników, wedle ich umowy, pieniężnymi lub niepieniężnymi. Wysokość kapitału zakładowego określona jest przez akt założycielski spółki, tj. umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statut

Klauzula abuzywna (inaczej: klauzula niedozwolona) to postanowienia wzorców umów (np. regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków umowy itp.), które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem. O abuzywności danych postanowień przesądza to, iż kształtują one prawa i obowiązki konsumenta w sposób

Kartoteka płatnika to pojęcie z zakresu użytkowania programu „Płatnik”, przeznaczonego dla płatników składek do tworzenia dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych droga elektroniczną. Kartoteka płatnika stanowi zbiór szczegółowych informacji o płatniku składek,  takich jak:jego dane identyfikacyjne występujące w każdym dokumencie ubezpieczeniowym:

Kartoteka pojedynczego ubezpieczonego oznacza zbiór szczegółowych informacji o jednym ubezpieczonym, prowadzony w programie elektronicznej wymiany danych z ZUS „Płatnik” składa się z następujących bloków danych:dane identyfikacyjne ubezpieczonego, atrybuty osoby ubezpieczonej, dane o oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, dane adresowe, historyczne dane identyfikacyjne.W przypadku ubezpieczonych dane

Kontrola celna oznacza wykonywanie specjalnych czynności przez organy celne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych i innych przepisów dotyczących wwozu, wywozu, tranzytu, przewozu i końcowego wykorzystania towarów w obrocie pomiędzy obszarem celnym Wspólnoty a państwami trzecimi oraz obecności towarów nieposiadających statusu wspólnotowego. Takie działania

Koszt wytworzenia wyposażenia oznacza wszystkie udokumentowane koszty związane z wytworzeniem wyposażenia. Ustalając wartość wyposażenia wytworzonego przez podatnika, należy kierować się definicją kosztów wytworzenia odnoszącą się do środków trwałych. Zgodnie z nią za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: