Konta księgi głównej stanowią część ksiąg rachunkowych, która zawiera zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej. Natomiast konta

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa bankowego, banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego.  W umowie, o której mowa powyżej , banki ustalają warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. Bank ponoszą ryzyko

Poniżej przedstawiamy wybór interesujących publikacji prasowych na temat usługi konsolidacji sald (tzw. cash pooling). Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z takiej usługi kliknij tutaj, aby zapoznać się z ofertą polskich banków w tym zakresie. Związek Banków Polskich Umowy konsolidacji rachunków bankowych "Cash polling, to nowy - nieuregulowany dotąd

Zgodnie z art. 129 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski, przewoźnik obowiązany jest po przyjęciu ładunku na statek wydać załadowcy na jego żądanie konosament (jeżeli poprzednio zostały wydane na ten ładunek kwity sternika, przewoźnik może uzależnić wydanie konosamentu od ich

W przypadku sprzeczności interesów spółki z o.o. z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. Członek zarządu

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zrzeszać się w klubach inwestora. W jednym klubie inwestora może być zrzeszonych nie mniej niż 3 i nie więcej niż 20 osób. W umowie członkowie klubu inwestora

Klauzula wykonalności, to - ujmując sprawę w dużym uproszczeniu - dodatkowa pieczęć, którą sąd przybija na odpisie wyroku, aby potwierdzić, że jest on wykonalny. Bez takiej klauzuli nie jest możliwe dochodzenie przymusowego wykonania wyroku przez komornika sądowego. Dlatego, jeśli w naszej sprawie zapadło korzystne orzeczenie, to

"Kierownik jednostki" to pojęcie pochodzące z ustawy o rachunkowości, pod którym rozumie się osobę lub organ jedno- lub wieloosobowy (zarząd), który - zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności - uprawniony jest do zarządzania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rezerwowa kasa rejestrująca Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu

W celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik lub osoba trzecia może przenieść określoną kwotę w złotych lub w innej walucie wymienialnej na własność banku. Bank jest zobowiązany do zwrotu tej kwoty po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją. Bank nie ma obowiązku zwrotu części