Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu. Przez umowę o kartę płatniczą

W spółce akcyjnej na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich

Statut spółki akcyjnej może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu

Kompensata - inaczej potrącenie; w ogólnym znaczeniu to wyrównanie strat, wydatków, wzajemnych roszczeń między kontrahentami. Jeżeli dwie jednostki są względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony.Kompensaty należności z zobowiązaniami należy dokonywać zgodnie z przepisami ustawy

Kumulacja roszczeń - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.) w art. 191 dopuszcza jej możliwość w jednym pozwie, stanowiąc, że powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu

Kuratela to instytucja zbliżona do opieki. Cechą charakterystyczną kurateli jest jej przejściowy charakter i fakt, iż jest ustanawiana sądownie, co do zasady głównie w celu sprawowania zarządu nad majątkiem i dbałości o interesy finansowe osoby, nad którą sprawujemy kuratelę (art. 178 § 1 k.r.o.). Kuratora

Kauzalność czynności prawnej w polskim porządku prawnym oznacza, iż jej ważność jest zależna od istnienia prawidłowej przyczyny przysporzenia. Osoba dokonująca przysporzenia na rzecz innej osoby czyni to z jakiejś ważnej przyczyny (causa). Gdy czynność prawna jest uzależniona od istnienia i prawidłowości causa, wówczas mamy do

Klauzula rebus sic stantibus (łac. „ponieważ sprawy przybrały taki obrót”) to instytucja prawa cywilnego uregulowana w art. 3571 k.c. Nie oznacza ona całkowitego złamania zasady pacta sunt servanda – „umów należy przestrzegać”. Klauzula rebus sic stantibus polega – z teoretycznego punktu widzenia – na tym,

Rejestr ten został utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych. Rejestr prowadzą w

Komandytariusz – wspólnik spółki komandytowej, który nie posiada prawa do reprezentowania spółki i odpowiada za jej zobowiązania do określonej z góry, w umowie spółki komandytowej, kwoty zwanej sumą komandytową. Komandytariuszem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, polska lub zagraniczna. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania